Neodani fault and sakura photos taken by Shiro Ohmi